Login   
Join with HCMS
No.01

ลักษณะงาน

• บันทึกข้อมูลลงในระบบ

• บันทึกรับ-ส่งเอกสารต่างๆทั้งภายนอกและภายใน

• ประสานงานหน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายใน

• งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

• การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

• ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

No.02

ลักษณะงาน

• พิจารณาสินไหมตามเงื่อนไขความคุ้มครองและมาตรฐานทางการแพทย์

คุณสมบัติ

• อายุระหว่าง 25 – 35 ปี

• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-5 ปี ทางด้านการพยาบาล การพิจารณาสินไหม หรือประกันชีวิต

• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office และ Internet เป็นต้น